ORGANIZAREA DIRECŢIEI  PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ BRAŞOV

Capitolul I

Dispoziţii generale

            Art. 1. (1) Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Braşov este  serviciu public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

            (2) Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Braşov îndeplineşte atribuţii specifice de verificare pe teren a dosarelor cererilor de plată aferente anului IV, depuse în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă, cuprinsă în Axa I din P.N.D.R. 2007-2013,  în baza acordurilor de delegare încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit”.

            Art. 2. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Braşov sunt reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2001/12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului  Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art. 3. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Braşov este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv.

            Art. 4. Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Braşov este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art. 5. Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Braşov, întocmeşte anual propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat conform clasificaţiei bugetare, pe care îl transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

            Art. 6. (1) Structura organizatorică cadru a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Braşov (D.A.J.Braşov) este cea aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 118 / 24.01.2014 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Direcţiei pentru Agricultură Braşov.

            (2) Conform ordinului menţionat, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Braşov are în structura sa un serviciu şi patru compartimente subordonate directorului executiv.

            (3) Compartimentele funcţionale din structura Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Braşov sunt coordonate tehnic de direcţiile generale şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

            (4)  Relaţiile ierarhice şi coordonarea compartimentelor, precum şi relaţiile funcţionale şi de colaborare din cadrul Direcţiei pentru Agricultură  Judeţeană Braşov se realizează potrivit structurii organizatorice aprobate.

            Art. 7. În cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Braşov funcţionează Unitatea  Fitosanitară - unitate fără personalitate juridică, iar în subordine funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Braşov - unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, al cărui buget se aprobă de conducătorul acesteia, cu acordul directorului executiv, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

CAPITOLUL III

 

CONDUCEREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ

 

Art.8. (1) Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Braşov se exercită de către directorul executiv.

            (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii, în condiţiile legii.

            (3) În cazul în care din diverse motive directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, desemnează un funcţionar public din subordine care să exercite aceste atribuţii.

 

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV

Art. 9. Directorul executiv alD.A.J. Braşov  are următoarele atribuţii principale:

a)                asigură funcţionalitatea instituţiilor publice subordonate, prin preluarea şi transmiterea către acestea a deciziilor ministerului şi, prin urmărirea aplicării operative şi cu maximă eficienţă a acestor decizii, în domeniile lor de activitate;

b)               aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor terţiari din subordine, finanţaţi integral din venituri proprii;

c)                angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

d)               asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

e)                organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

f)                organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

g)               organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

h)               aprobă programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de revizorii contabili;

i)                 colaborează cu conducătorii celorlalte direcţii, direcţii generale şi organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale şi alte organisme interesate;

j)                 coordonează activitatea de punere în aplicare a actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor privaţi în înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole performante şi încadrarea lor în forme viabile de asociere şi cooperare pe baza liberului consimţământ;

k)               asigură comunicarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cu privire la eventualele  fenomene naturale cu urmări negative asupra culturilor agricole şi efectivelor de animale;

l)                 coordonează în mod direct activităţile următoarelor compartimente: Unitatea fitosanitară, Compartiment presă şi relaţii publice, Financiar-contabilitate, administrativ, achiziţii, resurse umane, Compartimentul juridic, iar prin intermediul şefului de serviciu, activitatea Serviciului inspecţii, implementare politici şi statistici agricole;

m)             coordonează activitatea de inspecţie în domeniile : producerii şi valorificării legumelor şi fructelor, vitivinicol, agricultură ecologică, organisme modificate genetic, fertilizanţi, clasificare carcase, industrie alimentară, licenţiere şi autorizare depozite (filiera cerealelor), zootehnie, la nivelul judeţului, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu;

n)               coordonează implementarea legislaţiei comunitare şi naţionale, a strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniile de activitate menţionate la litera m), precum şi în domeniul fitosanitar;

Organigrama